தமிழ் நித்தியப்படி யின் அர்த்தம்

நித்தியப்படி

வினையடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு தினமும்.

    ‘பூஜை நித்தியப்படி நடந்துவருகிறது’