தமிழ் நிதம் யின் அர்த்தம்

நிதம்

வினையடை

அருகிவரும் வழக்கு