தமிழ் நிதானி யின் அர்த்தம்

நிதானி

வினைச்சொல்நிதானிக்க, நிதானித்து

 • 1

  (செயல்படும் முன்) வேண்டிய கவனம் மேற்கொள்ளுதல்.

  ‘அமைச்சர் உடனடியாகப் பதில் சொல்லாமல் சற்று நிதானித்தார்’
  ‘நம் அணியினர் நிதானித்து விளையாடியிருந்தால் ஜெயித்திருக்கலாம்’

 • 2

  உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளுதல்.

  ‘குரல் எந்தத் திசையிலிருந்து வருகிறது என்பதை அவரால் நிதானிக்க முடியவில்லை’