தமிழ் நின் யின் அர்த்தம்

நின்

பிரதிப்பெயர்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு ‘நீ’ என்னும் முன்னிலை இடப்பெயர் வேற்றுமை உருபு ஏற்கும்போது திரியும் வடிவம்.

    ‘இறைவா! நின்னைச் சரணடைந்த பின்னும் எனக்குச் சோதனையா?’