தமிழ் நினைவு தப்பு யின் அர்த்தம்

நினைவு தப்பு

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு