தமிழ் நினைவு தெரிந்த யின் அர்த்தம்

நினைவு தெரிந்த

பெயரடை

  • 1

    குழந்தைப் பருவத்தில் ஒன்றை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளும் ஆற்றல் வந்த.

    ‘எனக்கு நினைவு தெரிந்த நாள்முதல் என் மாமா வீட்டில்தான் வளர்ந்தேன்’