தமிழ் நிரடு யின் அர்த்தம்

நிரடு

வினைச்சொல்நிரட, நிரடி