தமிழ் நிரையசை யின் அர்த்தம்

நிரையசை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (யாப்பில்) இரு குறில் சேர்ந்தோ குறிலும் நெடிலும் இணைந்தோ இவ்விரண்டும் ஒற்றுடன் கூடியோ வரும் அசை.

    ‘‘அகர’ என்ற சொல்லில் ‘அக’ என்னும் அசை இரு குறில் இணைந்து வந்துள்ளதால், அது நிரையசையாகும்’