தமிழ் நிறுத்தலளவை யின் அர்த்தம்

நிறுத்தலளவை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பொருள்களின் எடையைக் கணக்கிடுவதற்கான முறை.