தமிழ் நிறைவுறு யின் அர்த்தம்

நிறைவுறு

வினைச்சொல்நிறைவுற, நிறைவுற்று