தமிழ் நிலைதடுமாறு யின் அர்த்தம்

நிலைதடுமாறு

வினைச்சொல்-தடுமாற, -தடுமாறி