தமிழ் நிலைமொழி யின் அர்த்தம்

நிலைமொழி

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    (ஒரு சொல் மற்றொரு சொல்லோடு சேரும்போது) முதலில் உள்ள சொல்.

    ‘‘பணப்பை’ என்ற சொல்லில் ‘பணம்’ என்பது நிலைமொழி; ‘பை’ என்பது வருமொழி’