தமிழ் நிஷ்களங்கம் யின் அர்த்தம்

நிஷ்களங்கம்

பெயர்ச்சொல்-ஆன

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு களங்கம் இல்லாமை.

    ‘நிஷ்களங்கமான முகம்’