தமிழ் நுகர் யின் அர்த்தம்

நுகர்

வினைச்சொல்நுகர, நுகர்ந்து

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (புலன்களால்) உணர்ந்து அனுபவித்தல்.

    ‘ஐம்புலன்களால் நுகரும் இன்பம்’