தமிழ் நுண்ணலை யின் அர்த்தம்

நுண்ணலை

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு மின்னணுச் சாதனங்களிலிருந்து வெளிப்படும் நுண்ணிய மின்காந்த அலை.

    ‘நுண்ணலை அடுப்பு’