தமிழ் நுண்ணுயிர் யின் அர்த்தம்

நுண்ணுயிர்

பெயர்ச்சொல்