தமிழ் நுணுக்குக்காட்டி யின் அர்த்தம்

நுணுக்குக்காட்டி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நுண்ணோக்கி.