தமிழ் நூதனம் பார் யின் அர்த்தம்

நூதனம் பார்

வினைச்சொல்பார்க்க, பார்த்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வேடிக்கை பார்த்தல்.

    ‘வாசலில் நின்று நூதனம் பார்த்துக்கொண்டிருக்காமல் உள்ளே போ’