தமிழ் நூல்கட்டை யின் அர்த்தம்

நூல்கட்டை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நூல்கண்டு.