தமிழ் நூல் போடு யின் அர்த்தம்

நூல் போடு

வினைச்சொல்போட, போட்டு

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு