தமிழ் நெட்டுவாக்காக யின் அர்த்தம்

நெட்டுவாக்காக

வினையடை

பேச்சு வழக்கு