தமிழ் நெட்டுவாக்கில் யின் அர்த்தம்

நெட்டுவாக்கில்

வினையடை

பேச்சு வழக்கு