தமிழ் நெடுகிலும் யின் அர்த்தம்

நெடுகிலும்

வினையடை