தமிழ் நெடுஞ்சாண்கிடையாக யின் அர்த்தம்

நெடுஞ்சாண்கிடையாக

வினையடை

  • 1

    (வணங்கும் போது) உடம்பு முழுவதும் தரையில் படும்படியாக; சாஷ்டாங்கமாக.

    ‘இறைவன் சந்நிதியில் நெடுஞ்சாண்கிடையாக விழுந்து வணங்கினார்’