தமிழ் நெடுநோக்கு யின் அர்த்தம்

நெடுநோக்கு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு