தமிழ் நெத்து யின் அர்த்தம்

நெத்து

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு