நெய் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நெய்1நெய்2

நெய்1

வினைச்சொல்

  • 1

    (துணி, பாய் முதலியவற்றை உருவாக்குவதற்காகத் தறியில்) நீளவாட்டில் நூலை அல்லது கோரையை வைத்துக் குறுக்குவாட்டில் கோத்துப் பின்னுதல்.

நெய் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நெய்1நெய்2

நெய்2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சமையலில் பயன்படுத்துவதற்காக) உருக்கப்பட்ட வெண்ணெய்.