தமிழ் நெரடு யின் அர்த்தம்

நெரடு

வினைச்சொல்நெரட, நெரடி