தமிழ் நேர்காண் யின் அர்த்தம்

நேர்காண்

வினைச்சொல்-காண, -கண்டு

  • 1

    (பிரபலமான ஒருவரை) நேர்காணல் செய்தல்.