தமிழ் நேர்பண்ணு யின் அர்த்தம்

நேர்பண்ணு

வினைச்சொல்-பண்ண, -பண்ணி

பேச்சு வழக்கு