தமிழ் நேர்பண்ணு யின் அர்த்தம்

நேர்பண்ணு

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு