தமிழ் நேரிடு யின் அர்த்தம்

நேரிடு

வினைச்சொல்நேரிட, நேரிட்டு