தமிழ் நேரிடை யின் அர்த்தம்

நேரிடை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு