தமிழ் நேரிய யின் அர்த்தம்

நேரிய

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு சீரிய; சிறந்த.

    ‘நேரிய இலக்கியப் படைப்புகள்’