தமிழ் நேருக்கு நேராக யின் அர்த்தம்

நேருக்கு நேராக

வினையடை