தமிழ் நேர் மின்தன்மை யின் அர்த்தம்

நேர் மின்தன்மை

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்