தமிழ் நோன்புபிடி யின் அர்த்தம்

நோன்புபிடி

வினைச்சொல்-பிடிக்க, -பிடித்து

  • 1

    நோன்பு அனுசரித்தல்.

    ‘நோன்புபிடிப்பதில் அவர் மிகுந்த தீவிரம் காட்டுவார்’