தமிழ் நோயாளர் யின் அர்த்தம்

நோயாளர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நோயாளி.

    ‘பிரயாணத்தில் நோயாளர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படுகின்றது’