தமிழ் நோயுயிர்முறி யின் அர்த்தம்

நோயுயிர்முறி

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு பாக்டீரியாவால் உண்டாகும் தொற்றுகளை எதிர்த்துச் செயல்படும் மருந்து.