தமிழ் நைப்பாசை யின் அர்த்தம்

நைப்பாசை

பெயர்ச்சொல்