தமிழ் பக்கென் யின் அர்த்தம்

பக்கென்

வினைச்சொல்பக்கென்று, பக்கென்றது என்னும் வடிவங்கள் மட்டும்

  • 1

    (எதிர்பாராத செய்தி, நிகழ்ச்சி முதலியவற்றால் அல்லது நிகழ்ச்சியின் பாதிப்பால்) திடீரென்று பயம் தோன்றுதல்.