தமிழ் பகபகவென்று யின் அர்த்தம்

பகபகவென்று

வினையடை

  • 1

    காண்க: கபகப-என்று