தமிழ் பகபகவென்று யின் அர்த்தம்

பகபகவென்று

வினையடை