தமிழ் பகர வளைவு யின் அர்த்தம்

பகர வளைவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ‘ ப’ என்னும் எழுத்தைத் திருப்பியதுபோல் இருக்கும் அடைப்புக்குறி.