தமிழ் பங்குபற்று யின் அர்த்தம்

பங்குபற்று

வினைச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு