தமிழ் பங்குபற்று யின் அர்த்தம்

பங்குபற்று

வினைச்சொல்-பற்ற, -பற்றி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு