தமிழ் பங்கெடு யின் அர்த்தம்

பங்கெடு

வினைச்சொல்-எடுக்க, -எடுத்து