தமிழ் பங்கேல் யின் அர்த்தம்

பங்கேல்

வினைச்சொல்-ஏற்க, -ஏற்று