தமிழ் பச்சைவெட்டுக் கல் யின் அர்த்தம்

பச்சைவெட்டுக் கல்

பெயர்ச்சொல்