பசளை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பசளை1பசளை2

பசளை1

பெயர்ச்சொல்

பசளை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பசளை1பசளை2

பசளை2

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உரம்.