தமிழ் படங்கு யின் அர்த்தம்

படங்கு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தார்ப்பாய்.