தமிழ் படுத்து யின் அர்த்தம்

படுத்து

வினைச்சொல்படுத்த, படுத்தி

பேச்சு வழக்கு
 • 1

  பேச்சு வழக்கு ஒருவரைத் துன்பம், தொல்லை, தொந்தரவு முதலியவற்றுக்கு உள்ளாக்குதல்.

  ‘ரயிலில் குழந்தை ரொம்பப் படுத்திவிட்டது’
  ‘அவர் எங்களைப் படுத்தின பாடு சொல்லி முடியாது’

தமிழ் படுத்து யின் அர்த்தம்

படுத்து

துணை வினைபடுத்த, படுத்தி

 • 1

  குறிப்பிட்ட ஒன்றை உண்டாக்குதல் அல்லது ஒரு அனுபவம், நிலை, உணர்வு, தன்மை போன்றவற்றுக்கு ஒருவரையோ ஒன்றையோ உள்ளாக்குதல் முதலிய பொருளில் பெயர்ச்சொல்லோடு சேர்த்து பயன்படுத்தும் வினையாக்கும் வினை.

  ‘காயப்படுத்து’
  ‘ஆச்சரியப்படுத்து’
  ‘துரிதப்படுத்து’
  ‘துன்பப்படுத்து’