தமிழ் படைக்கலன் யின் அர்த்தம்

படைக்கலன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு